Category Archives: HIFU

HIFU ไฮฟู่ ยกกระชับหน้าใสเรียว

HIFU นั้นเป็นเทคโนโลยีขึ้นสูงเพื่อการยกกระชับผิวในชั้นกล้ามเนื้อด้วยการส่งพลังงานคลื่นเสียงเข้มข้นสูง มีความแม่นยำในการปล่อยพลังงาน และมีประสิทธิภาพในการ ยกกระชับผิวที่เห็นผลได้รวดเร็ว